查看完整版本 : 香港單車徑地圖(有圖)及單車網絡發展討論

LEGOCAPTOR 2010-1-23 12:31 AM

香港單車徑地圖(有圖)及單車網絡發展討論

我想問下下面張香港單車徑地圖的資料準確嗎?
我係GOOGLE搵到的。
佢用虛線畫果D路線係未全部都未動工?
大埔頭同三門仔都好似未有單車徑。

[url=http://www.rthk.org.hk/APSuppics/mfile_55_575745_2.jpg]http://www.rthk.org.hk/APSuppics/mfile_55_575745_2.jpg[/url]

[IMG]http://i19.photobucket.com/albums/b151/DCcaptor/104bc78a.jpg[/IMG]

[[i] 本帖最後由 LEGOCAPTOR 於 2010-1-23 01:12 AM 編輯 [/i]]

pat234 2010-1-23 12:42 AM

Just confirm that there is no such track from Tsuen Wan to Tuen Mun yet.

But, when will complete it lei?:smile_41: :smile_41:

LEGOCAPTOR 2010-1-23 12:43 AM

有無人睇過?
即係香港島都有可能會單車徑,唔駛淚目?!:smile_o03:

在新界發展總長達82公里的單車徑網絡係指上圖的連網完成後,有82KM又幾好玩咁?:smile_o13:

[url=http://www.td.gov.hk/filemanager/tc/publication/cyclingstudy-chinese.pdf]《騎單車研究最終報告》[/url],有無會詳細睇下講乜?
(都成5年前的東西,當十年計劃都唔知完成咗幾多?!

[color=DimGray]立法會十七題:單車徑網絡

以下為今日(三月十一日)立法會會議上[color=Red]甘乃威議員[/color]的提問和發展局局長林鄭月娥的書面答覆:

問題:

運輸署在二○○四年發表的《騎單車研究最終報告》指出,在本港市區範圍擴張單車角色的建議,都需要首先改善騎單車人士因這些地區的高交通流量及車速等所引起的安全威脅。另一方面,港島區現有的單車徑寥寥無幾,而且政府目前也沒有在島上設置單車徑的計劃。就此,政府可否告知本會:

(一) 除了已落實研究在港島東海旁闢設作消閒及康樂用途的單車設施外,會否盡快研究在港島的其他海旁地點設置單車徑的可行性;

(二) 對於同時接獲在市區多個地點興建單車徑的建議,當局將以哪些準則及機制考慮各建議工程的優先次序;及

(三) 對於區議會有意透過地區小型工程計劃撥款進行海旁單車徑的興建工程,各政府部門將如何予以配合,以充分善用資源?

答覆:

主席:

政府正按二○○八—○九年度施政綱領的承諾,[color=Red]在新界發展總長達82公里的單車徑網絡[/color],以提升市民生活質素。在規劃新市鎮及新發展區時,政府亦會適當考慮提供單車徑及有關輔助設施。例如,《啟德規劃檢討》建議興建一條全長約6,600米的單車徑,連接多用途體育館及旅遊景點。

就問題的三個部分,我回覆如下:

(一) 規劃署將在本年年中展開《港島東海旁研究》,並預計於二○一○年年底完成,[color=Red]範圍包括探討可否沿海旁興建西接灣仔發展第二期內建議的海濱公園,東達小西灣海濱公園的海濱長廊,及可否在長廊部分適合的地點提供單車徑。[/color]此外,規劃署現正進行並預計於本年年底完成《中環新海濱城市設計研究》,以優化中環新海濱的城市設計大綱及為主要用地擬備規劃/設計綱領。研究亦探討在新海濱提供環保交通系統,包括單車徑或無軌電車及相關設施的建議。

(二) 政府接獲在市區興建單車徑的建議時,會審慎研究其可行性。在這過程中,政府會考慮相關的因素包括與地區整體發展及附近土地用途的配合、配套設施、地理環境、道路安全、交通管理安排及公眾的意見。如確定建議的單車徑可行,則一般會透過工務工程計劃落實。我們會考慮工程項目的理據、逼切性、成本效益等因素決定落實的優先次序。

(三) 如區議會有意透過地區小型工程計劃撥款進行海旁單車徑項目,我深信負責統籌這類工程的民政事務總署會聯絡有關政府部門在規劃階段尋找合適的地點及提供意見,使建議的單車徑能與附近的設施及土地用途配合,充分善用資源。在區議會通過有關項目後,工程的設計及施工可交由包括民政事務總署的定期合約顧問或合適的政府工務部門等工程代理人負責推行。各有關部門亦會在落實的過程,繼續提供意見及作出適當的支援,以確保項目能順利進行,以及在完成後可獲適當的管理及維修保養。
[color=Red]2009年3月11日[/color](星期三)
香港時間14時00分[/color]

[[i] 本帖最後由 LEGOCAPTOR 於 2010-1-23 12:46 AM 編輯 [/i]]

plaxtonl 2010-1-23 12:44 AM

*** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ***

LEGOCAPTOR 2010-1-23 12:47 AM

[quote]原帖由 [i]pat234[/i] 於 23-1-2010 00:42 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=238213948&ptid=11401265][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
Just confirm that there is no such track from Tsuen Wan to Tuen Mun yet.

But, when will complete it lei?:smile_41: :smile_41: [/quote]
因為上次有腦殘人士出公開信?!:smile_o01:

緒方行 2010-1-23 12:48 AM

香港有冇?:') :') :')

LEGOCAPTOR 2010-1-23 12:50 AM

[quote]原帖由 [i]plaxtonl[/i] 於 23-1-2010 00:44 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=238214288&ptid=11401265][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]


圖中單車徑有部份係 2015 年先起好。 [/quote]
我暫時唔多覺2009年9月以後有單車徑多咗。
因為我有一段日子無接觸單車活動…:smile_o05:
最明顯的"新"單車徑已經係多年前已經有的馬鞍山段。

政 府 斥 22 億 建 單 車 網 絡 貫 通 荃 灣 至 馬 鞍 山  

[color=DimGray]2009-04-21 HKT 18:51

政 府 將 動 用 22 億 元 興 建 貫 通 新 界 的 單 車 網 絡 , 市 民 日 後 可 由 荃 灣 沿 海 邊 踏 單 車 至 屯 門 , 亦 可 由 屯 門 經 元 朗 、 上 水 、 粉 嶺 、 大 埔 及 沙 田 , 踏 單 車 至 馬 鞍 山 。
主 幹 線 達 82 公 里 長 , 分 支 路 段 亦 有 30 公 里 。

其 中 全 長 30 公 里 的 [color=Red]上 水 至 馬 鞍 山 分 段 , 會 在 今 年 9 月 動 工 , 2012 年 完 成[/color] , 發 展 局 將 向 立 法 會 申 請 2 億 3 千 萬 元 。 當 局 亦 會 改 善 現 有 單 車 徑 , 增 加 路 牌 。

香 港 單 車 旅 遊 會 表 示 , 單 車 徑 經 常 人 車 爭 路 , 增 加 路 標 時 , 必 須 改 善 設 計 , 及 釐 清 行 人 優 先 , 抑 或 單 車 優 先 。 [/color]

[[i] 本帖最後由 LEGOCAPTOR 於 2010-1-23 12:54 AM 編輯 [/i]]

chachaping 2010-1-23 12:56 AM

基本上 E + 由大埔去元朗,
除左大埔去康樂園,
以及上水去元郎要經解放軍營外,
都可以由一 d 好少車行既村路連埋,
所以我覺得政府建單車徑次序係

1. 大埔去康樂園
2. 西沙去西貢
3. 上水去元朗

[quote]原帖由 [i]LEGOCAPTOR[/i] 於 2010-1-23 12:31 AM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=238212635&ptid=11401265][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
我想問下下面張香港單車徑地圖的資料準確嗎?
我係GOOGLE搵到的。
佢用虛線畫果D路線係未全部都未動工?
大埔頭同三門仔都好似未有單車徑。

[img]http://www.rthk.org.hk/APSuppics/mfile_55_575745_2.jpg[/img]

http:// ... [/quote]

LEGOCAPTOR 2010-1-23 01:01 AM

[quote]原帖由 [i]緒方行[/i] 於 23-1-2010 00:48 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=238214719&ptid=11401265][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
香港有冇?:') :') :') [/quote]
係…有的…
不過…係…越 野 單 車 路 線
要拎証的。

[url]http://www.afcd.gov.hk/tc_chi/country/cou_vis/cou_vis_mou/cou_vis_mou_cod/files/notice.wmv[/url]

[url]http://www.afcd.gov.hk/tc_chi/country/cou_vis/cou_vis_mou/cou_vis_mou.html[/url]

石 澳 郊 野 公 園 ( 由 大 潭 峽 至 土 地 灣 段 的 港 島 徑 )
[url]http://www.afcd.gov.hk/tc_chi/country/cou_vis/cou_vis_mou/cou_vis_mou_mou/files/shek_o.pdf[/url]


[color=DimGray]有 意 在 該 等 地 點 踏 單 車 者 須 向 郊 野 公 園 及 海 岸 公 園 管 理 局 交 書 面 申 請 。 申 請 信 內 必 須 包 括 申 請 人 姓 名 、 年 齡 及 地 址 。 申 請 信 可 交 往 九 龍 長 沙 灣 道 三 ○ 三 號 長 沙 灣 政 府 合 署 五 樓 , 漁 農 自 然 護 理 署 郊 野 公 園 及 海 岸 公 園 管 理 局 , 郵 寄 或 傳 真 至 23170482。

許 可 證 只 接 受 以 個 人 名 義 申 請 。 團 體 及 十 二 歲 以 下 人 士 的 申 請 均 不 會 獲 接 納 ; 而 十 二 至 十  七 歲 的 申 請 人 亦 須 先 徵 得 家 長 或 監 護 人 同 意 , 並 記 錄 在 申 請 書 上 。


許 可 證 費 用 全 免 。 若 申 請 人 需 要 本 署 寄 上 許 可 證 , 請 附 上 貼 足 郵 票 的 回 郵 信 封 。

請 於 許 可 證 有 效 期 屆 滿 前 至 少 兩 星 期 辦 理 續 證 手 續 , 以 免 因 只 持 有 過 期 許 可 證 而 被 檢 控 。 [/color]

LEGOCAPTOR 2010-1-23 01:07 AM

[quote]原帖由 [i]chachaping[/i] 於 23-1-2010 00:56 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=238215662&ptid=11401265][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
基本上 E + 由大埔去元朗,
除左大埔去康樂園,
以及上水去元郎要經解放軍營外,
都可以由一 d 好少車行既村路連埋,
所以我覺得政府建單車徑次序係

1. 大埔去康樂園
2. 西沙去西貢
3. 上水去元朗

[/quote]


我都想試下由上水去元朗,因為聽版友的形容,感覺上嘉道里果個1:8同1:10斜路唔多適合新手去行咁。
去解放軍營都算係一個景點。:smile_o11:
有無圖文並茂的"教學"旅程。:smile_o06:

呢張新界西北區單車徑地圖又UP唔UPDATE的呢?
[url]http://www.info.gov.hk/gia/general/200410/20/lcq15.pdf[/url]

chachaping 2010-1-23 01:24 AM

[url=http://hk.myblog.yahoo.com/chachaping/index?l=f&id=4%20]http://hk.myblog.yahoo.com/chachaping/index?l=f&id=4[/url]

[quote]原帖由 [i]LEGOCAPTOR[/i] 於 2010-1-23 01:07 AM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=238216883&ptid=11401265][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]我都想試下由上水去元朗,因為聽版友的形容,感覺上嘉道里果個1:8同1:10斜路唔多適合新手去行咁。
去解放軍營都算係一個景點。:smile_o11:
有無圖文並茂的"教學"旅程。:smile_o06:

呢張新界西北區單車徑地 ... [/quote]

LEGOCAPTOR 2010-1-23 01:31 AM

[quote]原帖由 [i]chachaping[/i] 於 23-1-2010 01:24 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=238218626&ptid=11401265][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
[url]http://hk.myblog.yahoo.com/chachaping/index?l=f&id=4[/url]

[/quote]
THX~!

[url]http://hk.myblog.yahoo.com/chachaping/article?mid=57[/url]
唔知D村路用原裝SP8去有無問題,應該唔會爆軚斷架掛…:smile_o10:
入解放軍營有無咩手續,費用?限時咁?

chachaping 2010-1-23 02:07 AM

99% 都係石屎路,
只有一小段泥路,
如果唔踩, 推車都係 5 mins.

軍營 24 小時開放, 只要登記身份證

[quote]原帖由 [i]LEGOCAPTOR[/i] 於 2010-1-23 01:31 AM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=238219244&ptid=11401265][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]

THX~!

[url=http://hk.myblog.yahoo.com/chachaping/article?mid=57]http://hk.myblog.yahoo.com/chachaping/article?mid=57[/url]
唔知D村路用原裝SP8去有無問題,應該唔會爆軚斷架掛…:smile_o10:
入解放軍營有無咩手續,費用?限時咁? [/quote]

[[i] 本帖最後由 chachaping 於 2010-1-23 02:09 AM 編輯 [/i]]

KasonCHEUNG 2010-1-23 10:43 AM

所有單車徑起好, 我地仲可以操鹿頸同大埔道~
約埋所有車友, 操大埔道抗議啦~

法例係唔係話多於一架單車就可以用一條線架?:smile_o09:

plaxtonl 2010-1-23 11:05 AM

*** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ***

yawn 2010-1-24 01:39 AM

幾時開工呀...... :smile_22:

computer123 2010-1-24 10:32 AM

*** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ***
頁: [1]
查看完整版本: 香港單車徑地圖(有圖)及單車網絡發展討論