查看完整版本 : 耶穌與石頭..

kin303ken 2006-8-18 12:51 PM

[quote]原帖由 [i]themax123[/i] 於 2006-8-18 12:43 PM 發表


係囉, 而家講緊是否有個全能的上帝, 咁既然全能是不可能的, 咁全能的上帝自然都係不可能. 夠竟你想點?

若果我話你係一個有腦而又沒有腦既人, 咁你認為哩個有腦而又沒有腦的你存在嗎? [/quote]


我明顯是存在的。

但假如我沒和你作任何對話,相信你也不會知道我的存在性,更不知道能作什麼不能作什麼吧。

正如上帝,你從沒和祂接觸過,你怎樣知祂是否全能(暫不看「全能」的矛盾性)?

[[i] 本帖最後由 kin303ken 於 2006-8-18 12:55 PM 編輯 [/i]]

themax123 2006-8-18 12:55 PM

[quote]原帖由 [i]kin303ken[/i] 於 2006-8-18 12:51 PM 發表我明顯是存在的。

但假如我沒和你作任何對話,相信你也不會知道我的存在性,更不知道能作什麼不能作什麼吧。 [/quote]

但我卻能肯定你一定不是同時有腦又沒有腦的(或有生殖器同時又沒有生殖器, 又或全能等等). 你能正面回應我的有腦沒腦之問嗎?

我唔識你, 唔好話我唔知你有冇腦, 就連你是否人類我都是不知. 但我卻可以肯定地知道你不是有腦同時又冇腦. 哩 D 係邏輯.

重申, 冇人話神不存在, 只係全能的神哩個 term 係不可能存在.

[[i] 本帖最後由 themax123 於 2006-8-18 12:58 PM 編輯 [/i]]

sentimentalover 2006-8-18 01:01 PM

討論之嘛~

大家唔駛咁火喎~

互相尊重大家意見吧~

kin303ken 2006-8-18 01:02 PM

[quote]原帖由 [i]themax123[/i] 於 2006-8-18 12:55 PM 發表


但我卻能肯定你一定不是同時有腦又沒有腦的(或有生殖器同時又沒有生殖器, 又或全能等等). 你能正面回應我的有腦沒腦之問嗎?

我唔識你, 唔好話我唔知你有冇腦, 就連你是否人類我都是不知. 但我卻可以肯定地 ... [/quote]

「我[color=Red]唔識[/color]你, 唔好話我唔知你有冇腦, 就連你是否人類我都是[color=Red]不知[/color]」
為什麼你能得出
「我能[color=Red]肯定[/color]你一定不是同時有腦又沒有腦的(或有生殖器同時又沒有生殖器, 又或全能」
這個結論

[[i] 本帖最後由 kin303ken 於 2006-8-18 01:11 PM 編輯 [/i]]

kin303ken 2006-8-18 01:05 PM

[quote]原帖由 [i]sentimentalover[/i] 於 2006-8-18 01:01 PM 發表
討論之嘛~

大家唔駛咁火喎~

互相尊重大家意見吧~ [/quote]

對不起。我用字已盡量客氣。

未知閣下是否明白我的論點。我不介意你指出謬誤的。

themax123 2006-8-18 01:07 PM

[quote]原帖由 [i]kin303ken[/i] 於 2006-8-18 01:02 PM 發表


「我唔識你, 唔好話我唔知你有冇腦, 就連你是否人類我都是不知」
為什麼你能得出
「我能肯定你一定不是同時有腦又沒有腦的(或有生殖器同時又沒有生殖器, 又或全能」
這個結論 [/quote]

睇野請睇全部, 我個 post 咪講左係 "哩 D 係邏輯" 囉.

若你連反邏輯既野都不抱否定心態, 咁你仲做乜係度用邏輯思維同大家討論?

ps. 咁你係咪有腦同時又冇腦? 係咪有生殖器同時又冇?  :smile_15:

by the way, 又係 no offence, 你既能問出 "為什麼你能得出
「我能肯定你一定不是同時有腦又沒有腦的(或有生殖器同時又沒有生殖器, 又或全能」這個結論" 咁既說話, 咁我諗已經冇討論既空間.

[[i] 本帖最後由 themax123 於 2006-8-18 01:10 PM 編輯 [/i]]

daircs2005 2006-8-18 01:15 PM

[quote]原帖由 [i]themax123[/i] 於 2006-8-18 01:07 PM 發表
睇野請睇全部, 我個 post 咪講左係 "哩 D 係邏輯" 囉.

若你連反邏輯既野都不抱否定心態, 咁你仲做乜係度用邏輯思維同大家討論?

ps. 咁你係咪有腦同時又冇腦? 係咪有生殖器同時又冇?  

by the way, 又係 no offence, 你既能問出 "為什麼你能得出
「我能肯定你一定不是同時有腦又沒有腦的(或有生殖器同時又沒有生殖器, 又或全能」這個結論" 咁既說話, 咁我諗已經冇討論既空間.
[/quote]

請各位說話去除人身攻擊用詞,以理服人,唔該...

wingoho 2006-8-18 01:18 PM

有d問題係唔會有正確答案
最重要係自己相信d咩
o係自己心中有個答案就得啦
因為大家所相信既野都唔同

themax123 2006-8-18 01:18 PM

[quote]原帖由 [i]daircs2005[/i] 於 2006-8-18 01:15 PM 發表


請各位說話去除人身攻擊用詞,以理服人,唔該... [/quote]

sorry, 我只係提出問題, 但卻冇人身攻擊.

[[i] 本帖最後由 themax123 於 2006-8-18 01:20 PM 編輯 [/i]]

kin303ken 2006-8-18 01:22 PM

[quote]原帖由 [i]themax123[/i] 於 2006-8-18 01:07 PM 發表


睇野請睇全部, 我個 post 咪講左係 "哩 D 係邏輯" 囉.

若你連反邏輯既野都不抱否定心態, 咁你仲做乜係度用邏輯思維同大家討論?

ps. 咁你係咪有腦同時又冇腦? 係咪有生殖器同時又冇?  :smile_ ... [/quote]


「做到一些做不到的東西」這句是沒意義的,何必長篇大論

「神存在嗎?!」卻是有意義,值得爭議的東西,為什麼要執於沒意義的句子。

而韓李之辯「神存在?﹗」主要是說「神的存在合理與否?」

[[i] 本帖最後由 kin303ken 於 2006-8-18 01:25 PM 編輯 [/i]]

themax123 2006-8-18 01:25 PM

[quote]原帖由 [i]kin303ken[/i] 於 2006-8-18 01:22 PM 發表「做到一些做不到的東西」這句是沒意義的,何必長篇大論

「神存在嗎?!」卻是有意義,值得爭議的東西。

而韓李之辯「神存在?﹗」主要是說「神的存在合理與否?」 [/quote]

但請唔好離題, 樓主既 topic 係耶穌可否舉起, 既然聖經中既耶穌被說(或誤指)為全能(或有手亦無手的, 有愛心又沒愛心的). 由於本身已是矛盾, 所以根本不能存在.

noeyesee1 2006-8-18 01:26 PM

Say a bit more on my post #73

I try to rephase this into Russell's Paradox....
Trying to reveal the true-face of this Question.


All rock can be lifted up by God, there exists a rock that cannot be lifted-up. Can God lift that up?


or even

All things are God's creation, or, NOTHING is not created by God.
Does that included God is created by God himself/herself as well?


So we can create as many as this sort of questions as we like, with no true sense. It doesn't not make the question Holier or more Spiritual by switching the role to God or Jesus.

One can alway formulated some formal argument via propositional calculas. Well since writing dowm those symbols is pretty hard in forum and I donot think is necessary since once I have rephased it into similar form (linguistic sense), that would be sufficient.Please also see wiki and the following link:-
[url]http://burks.bton.ac.uk/burks/foldoc/59/101.htm[/url]


(ps when formulating formulae using propositional calculus or predicated logic , we have to first distinguish things such as quantifiers, constants...etc, before decomposing the sentence into formulae, or otherwise, such formulae would not give much help.)

kin303ken 2006-8-18 01:40 PM

[quote]原帖由 [i]themax123[/i] 於 2006-8-18 01:25 PM 發表


但請唔好離題, 樓主既 topic 係耶穌可否舉起, 既然聖經中既耶穌被說(或誤指)為全能(或有手亦無手的, 有愛心又沒愛心的). 由於本身已是矛盾, 所以根本不能存在. [/quote]

我只是想從「上帝能不能造出一塊自己舉不起的石頭」的「全能」和「矛盾」以外帶出:

1)上帝是無法被證明其存在性,故不能知其「能與不能」
2)「能不能造出一塊自己舉不起的石頭」和「做到一些做不到的東西」明顯地是沒意義的句子
3)我是明白你所說的「全能」暗含邏輯上的矛盾的

[[i] 本帖最後由 kin303ken 於 2006-8-18 02:12 PM 編輯 [/i]]

ki_panvv 2006-8-18 02:13 PM

kin303ken兄證明了無法證明神的存在,
themax123兄證明了沒有「全能」

大家看問題的重點和角度都不同, 站在別人的角度看看,
我想這才能在討論中得益吧~


個人認為themax123的這句
「我唔識你, 唔好話我唔知你有冇腦, 就連你是否人類我都是不知.」
好像有點不禮貌……

kin303ken 2006-8-18 02:18 PM

[quote]原帖由 [i]ki_panvv[/i] 於 2006-8-18 02:13 PM 發表
kin303ken兄證明了無法證明神的存在,
themax123兄證明了沒有「全能」

大家看問題的重點和角度都不同, 站在別人的角度看看,
我想這才能在討論中得益吧~


個人認為themax123的這句
「我唔識你, 唔好話我唔 ... [/quote]


是的。我沒有否定「全能」在邏輯上暗含矛盾,只是叫他暫不要看而已。

ki_panvv 2006-8-18 02:33 PM

其實前面有些人提出

「你能否舉起一些你舉不起的東西?」

也許有人覺得這與題目無關, 並沒有意義


但如果這個神與石的問題改成

「力大無窮的人, 她能舉起所有物件,
它亦有創造任何重物的能力,
那麼她能不能創造出她舉不起的重物?」

創造任何重物的能力包含了
創造出自己舉不起的物件,
那就是說「能舉起所有物件的人, 她能不能舉起她舉不起的物件?」

XD這樣想的話, 問題本身的多種演繹可以使人在不同方向
探討這個問題吧, 要指出別人的錯處, 也好應該先想想對方的想法,
再加以修正別人的說話, 只是自持己見而不接受其他人對問題的解法,
這樣的爭論是沒有結果和意義的

這是在下的愚見, 各位, 請賜教

秦皇 2006-8-18 03:24 PM

[quote]原帖由 [i]themax123[/i] 於 2006-8-17 11:31 PM 發表


被人話你唔係人, 什至話你係狒狒, 你都會好難可以駁倒對方之言(我睇以你咁既思維, 根本係無法駁倒), 閣下覺得自己可悲嗎?

唔駛答我, 因為對你而言, 可悲是不可知的, 是不可全然理解的.

可悲   :smile_15: [/quote]
對N前年還是讀中學的我而言,你這種漫罵代替辯論的人,或會激怒我
如今,卻是看清有些人無料而又強辯的最佳鏡子..:lol

秦皇 2006-8-18 03:41 PM

[color=Blue][size=2]好啦,於此圖下,有二人共作出三種定義,到底那種才是真相呢?
我都係行埋一邊睇戲,等你地統一標淮先...[/size][/color]::smile_04:

[img]http://img6.picsplace.to/img6/24/11111_002.jpg[/img]
[quote]原帖由 [i]themax123[/i] 於 2006-8-18 12:25 AM 發表


[color=Red]咁樣睇, [b]我見到圓柱, 再咁睇[/b]又見到方柱喎~[/color]但不代表咁便是方的圓哦~

同道理, 有張好出名既相你可以見到一個阿婆又可以見到個少女, 咁係咪等於婆婆少女? 又或少年婆婆?

no offence, 但你既行為真係好細 ... [/quote]

[quote]原帖由 [i]ltlily[/i] 於 2006-8-18 01:32 AM 發表

冇錯

其實就算唔理佢係咪錯覺圖
我當"錯覺"係"岩"ge
分析下圖中ge石柱
冇一碌石柱可以叫做"方的圓"(柱)
[color=Red]睇圖片ge上半部
有2碌方柱
睇圖片ge下半部
有3碌圓柱
圖中有
方柱a,方柱b,圓柱a,圓柱b,圓柱c[/color]咁有邊1碌柱係"方的圓"(柱)呢?
方柱a+圓柱a都唔係"方的圓"(柱)
2碌柱闊度都唔同
唔會係同一碌柱
將2碌方柱同3碌圓柱融合成?碌"方的圓"(柱)
咩邏輯  [/quote]

[quote]原帖由 [i]ltlily[/i] 於 2006-8-17 05:58 PM 發表

我已經答左
[color=Red]2樣都唔係
平面上佢只係直線[/color]
你知咩係2D ma?

錯覺圖都當真
你咁即係問我龜波氣功係熱能定光能 [/quote]

[color=Blue][size=2]簡簡單單一幅圖,都出現如此多定義,每人都認為自已是正確...

正如大家對[全能]一詞各自理解,又如何有正確答案?拗來都side氣[/size][/color]:smile_35:

sentimentalover 2006-8-18 04:04 PM

其實呢張相係咪用特效做出黎架? 上一張, 下一張...

秦皇 2006-8-18 04:21 PM

[quote]原帖由 [i]sentimentalover[/i] 於 2006-8-18 04:04 PM 發表
其實呢張相係咪用特效做出黎架? 上一張, 下一張... [/quote]
我都唔知呀,反正是一幅平面圖
但係可以睇出,人o既感官和概念係唔可以盡信,兼得一個絕對定義,
只不過,大家係度搵最多人認受o既共同標淮吧
但多人認受係咪就係真相呢?
呢個世界好多野,好多標准都係人根據自已主觀認為而加上去...
不論人如何對自已語言和圖符推敲,得出結果,都係人自已o既主觀願望。

我覺得純粹宗教信仰和對理性信仰,愛基督和反基督兩方面,都係一樣是偏執。
不過一邊崇拜上帝,另一邊崇拜邏輯。

sentimentalover 2006-8-18 04:42 PM

回復 #110 秦皇 的帖子

"上帝"與"邏輯"不能並存嗎?

good709394 2006-8-18 04:47 PM

[quote]原帖由 [i]sentimentalover[/i] 於 2006-8-18 04:42 PM 發表
"上帝"與"邏輯"不能並存嗎? [/quote]


是聖經某些經文不能與邏輯並存 !!!

秦皇 2006-8-18 07:23 PM

[quote]原帖由 [i]sentimentalover[/i] 於 2006-8-18 04:42 PM 發表
"上帝"與"邏輯"不能並存嗎? [/quote]

如果上帝只是人類概念產物,再用語言表達出來的信仰,必然是違反邏輯,因為人類語言就本身太多矛盾和盲點,用邏輯去推論,自然無法証明上帝存在。

但是人類語言和概念加上邏輯,是否就能包括天地宇宙一切呢,這個我抱懷疑。

正如有些朋友說邏輯斷言如果p係真,則p係真,這些公式去說明凡事必需尊循邏輯等,但忽略了邏輯的限制。

如我說,小泉是日本人,小泉說日本人都說謊。

你用邏輯是永遠無法証明這句話是真還是假。

ltlily 2006-8-18 11:50 PM

[quote]原帖由 [i]秦皇[/i] 於 2006-8-18 03:41 PM 發表
好啦,於此圖下,有二人共作出三種定義,到底那種才是真相呢?
我都係行埋一邊睇戲,等你地統一標淮先...::smile_04:

[img]http://img6.picsplace.to/img6/24/11111_002.jpg[/img]


簡簡單單一幅圖, ... [/quote]

我定義比你睇
呢幅係"錯覺圖"
就係咁簡單
[color=Red]即使你有乜野定義
都否定唔到呢幅係"錯覺圖"[/color]

你知唔知咩叫定義?
以上只係對一幅圖ge描述
你唔止混淆"平面"同"立體"
仲[color=Red]混淆左"描述"同"定義"[/color]

"紅蘋果係紅色"
"紅蘋果係圓形"
咁紅蘋果又有2個定義ar?

[color=Red]同一野樣有唔同ge描述
只係你混淆左
以為同一樣野有唔同ge定義[/color]

希望客觀
再由另一個角度睇
以下推論係正確ge機會比較大
你覺得有多個不同定義
[color=Red]亦可能係因為混淆左"定義既部份"及"全部定義"(其實即係"定義",為解釋清楚加上"全部"2字)
"全部定義"係由一個或多個"定義既部份"組成
同一事物可以有好多個"定義既部份"
但"全部定義"只有一個
如果一件事物有2個"定義"
而"定義"之間冇矛盾
咁即係呢2個只係"定義既部份"
如果呢2個"定義"之間有矛盾
咁呢2個"定義"必定有一個係假或2個都係假
冇可能2個都係真[/color]

入返正題
你自相矛盾ge原因顯而易見
你copy人地ge文章
人地就話"方的圓"係唔存在ge
你就不斷搵文章搵圖片去想證明"方的圓"係存在
你copy都理解清楚先la

[[i] 本帖最後由 ltlily 於 2006-8-19 12:27 AM 編輯 [/i]]

pete_wyleung 2006-8-19 12:35 AM

[quote]原帖由 [i]ltlily[/i] 於 2006-8-18 11:50 PM 發表


我定義比你睇
呢幅係"錯覺圖"
就係咁簡單
即使你有乜野定義
都否定唔到呢幅係"錯覺圖"
[/quote]

[color=Purple]無辦法否定你的定義, 就代表什麼呢?
我叫佢做 "一幅圖" 又得, "一幅相"又得, "兩幅相"又得, "超現實視象圖" 都得.
你話簡單, 我話複雜.
點樣定義係無絕對正確的準則, 所以無法否定.[/color]

ltlily 2006-8-19 12:46 AM

[quote]原帖由 [i]sentimentalover[/i] 於 2006-8-18 04:04 PM 發表
其實呢張相係咪用特效做出黎架? 上一張, 下一張... [/quote]
呢張係畫 ( 相信係油畫,總之一定係畫 )
唔係真實ge相片

平面就係平面
平面唔可以造成立體
不過可以造成立體感
立體感只係用明暗同透視等技法令你腦中出現空間感
而呢幅圖畫係刻意用錯誤ge透視做出錯覺
係錯ge立體感
呢d叫"錯覺圖"
你search呢個名都會搵到


[color=Red]對美術唔了解好平常
但係拎張圖出黎證明自己ge論點
竟然對自己ge論據一無所知(一知半解都稱唔上)
甚至連張圖叫咩名都講唔出
說服力可想而知[/color]

pete_wyleung 2006-8-19 12:48 AM

[quote]原帖由 [i]ltlily[/i] 於 2006-8-18 11:50 PM 發表

希望客觀
再由另一個角度睇
以下推論係正確ge機會比較大
你覺得有多個不同定義
亦可能係因為混淆左"定義既部份"及"全部定義"(其實即係"定義",為解釋清楚加上"全部"2字)
"全部定義"係由一個或多個"定義既部份"組成
同一事物可以有好多個"定義既部份"
但"全部定義"只有一個
如果一件事物有2個"定義"
而"定義"之間冇矛盾
咁即係呢2個只係"定義既部份"
如果呢2個"定義"之間有矛盾
咁呢2個"定義"必定有一個係假或2個都係假
冇可能2個都係真
[/quote]

[color=Purple]覺得有多個不同定義, 完全跟混淆左"定義既部份"及"全部定義"沒有半點關係.
在 "全部定義" 當中可以有不同定義.[/color]

ltlily 2006-8-19 12:51 AM

[quote]原帖由 [i]pete_wyleung[/i] 於 2006-8-19 12:35 AM 發表


無辦法否定你的定義, 就代表什麼呢?
我叫佢做 "一幅圖" 又得, "一幅相"又得, "兩幅相"又得, "超現實視象圖" 都得.
你話簡單, 我話複雜.
點樣定義係無絕對正確的準 ... [/quote]
我想講ge係呢個世界有客觀標準
而唔係"人根據自已主觀認為而加上去"
唔係"主觀願望"

ltlily 2006-8-19 12:55 AM

[quote]原帖由 [i]pete_wyleung[/i] 於 2006-8-19 12:48 AM 發表


覺得有多個不同定義, 完全跟混淆左"定義既部份"及"全部定義"沒有半點關係.
在 "全部定義" 當中可以有不同定義. [/quote]
問題係有人認為定義之間係有矛盾有抵觸
例如佢咁講過"在你的定義下可能不成立,在其他人的定義下,卻可以成立。"
佢認為不同定義會產生相互抵觸ge結論
而我就係想指出
只係不同ge"定義的部份"會產生不同結論
而"定義"(全部)係唔會有相互抵觸ge結論
因為"定義"(全部)係只有一個

[[i] 本帖最後由 ltlily 於 2006-8-19 12:58 AM 編輯 [/i]]

pete_wyleung 2006-8-19 12:58 AM

[quote]原帖由 [i]ltlily[/i] 於 2006-8-19 12:46 AM 發表

呢張係畫 ( 相信係油畫,總之一定係畫 )
唔係真實ge相片

平面就係平面
平面唔可以造成立體
不過可以造成立體感
立體感只係用明暗同透視等技法令你腦中出現空間感
而呢幅圖畫係刻意用錯誤ge透視做出錯覺
... [/quote]
[color=Purple]呢個係影像 ( 相信係影象經數碼化再由屏幕映照出𠼝, 總之一定係影像 )
唔係真實ge畫[/color]
頁: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13
查看完整版本: 耶穌與石頭..