查看完整版本 : *300B膽機推Aiwa V99,NX7,DT6,zs10pro,初音綠,300Ω,650Ω,K701*

kkzzst 2019-7-30 12:23 AM

*300B膽機推Aiwa V99,NX7,DT6,zs10pro,初音綠,300Ω,650Ω,K701*

DT6 等緊送貨黎, 遲D 先至試..

[img]https://drive.google.com/uc?id=1hoMCe1ynsbUNSawBu2YmFcHbypYwNcSz[/img]


用兩個位數字加一 入左隻 DT6 . 跟原裝線. 有盒

DT6 先用原裝線..
DAP: 紫珊4497 磨改12V Muses02運放  (Vol 31 為 最大音量)
1:1 無源前級EI35  2.5入, 4.4出, 再轉3.5頭 插去原裝線,非平衡
要用 Vol 26 去聽 Against all odds ..
人聲,  一般前,都算響亮. 人聲vs BGM 5.5vs4.5 , 低頻, 無乜泛音. 密度唔明顯..聲場無向左右延伸,焗住.. 算係難推既入耳.
如果原裝線DT6 既表現以一個黎補習既學生黎形容, 只係一個成積合格多少少既學生.  如果用$$黎評價, 真係似一隻一舊水既耳機..


DT6 轉8芯金寶線, 0.78轉去mmcx插

DAP: 紫珊4497 磨改12V Muses02運放  (Vol 31 為 最大音量)
1:1 無源前級EI35  2.5入, 4.4出, 金寶線8芯行貨 MUC-B20SB1 轉mmcx頭

成個聲場係向左右延伸左, 低頻出左黎, 泛音算有左, 可以叫聽得下.. 人聲亦都向左右方向散開, 但位置無升高.
又有一個黎補習既學生黎形容,  就係60分既學生, 補完習考試變左 85分.. 表現良好左好多..

如果 DT6 用 8芯金寶線 vs 原裝線,   原裝線只有 8芯金寶線 既五,六成表現..
因為基本上 HK同大陸大部份人都唔會用 條線粗到似 8芯金寶線 去谷中低頻密度, 甚至有人換銀線,真係想發掘DT6 既低頻,真係無人識搞..唔識搞,就自然聽唔到.


.........

到左 DT6 vs NX7 ,  點試法, 第一野, 就係 左邊 DT6, 右邊NX7 用 8芯金寶線 去聽..
成個人聲, BGM 聲場, 係完全移晒去 Nx7 果邊... DT6 好似靜左咁.. 不過, NX7 果邊既低頻, 係無泛音既. 唔似有下潛回彈力..
齋既人聲, NX7 係贏晒 DT6 ..
如果DT6 同 NX7 當成學生咁相比, 咁NX7 就係考到 九十幾分既文弱高材生, 但NX7 運動力就係同零差唔多..即係nx7 係唔會落場打波, 一味死讀書..


又玩 左邊DT6 vs 右邊Kzzs10pro,  
同樣人聲, BGM 聲場, 係完全移晒去 Kzzs10pro  果邊... DT6 好似靜左咁.. 不過, Kzzs10pro 果邊係低頻有泛音既. 唔似NX7 軟弱無力.
如果DT6 同 zs10pro 當成學生咁相比, 咁zs10pro 就係田徑游泳既校隊, 而運動健將 考文科都有80幾分唔差既表現..

.....

玩玩下, 又玩埋  左邊NX7 vs 右邊Kzzs10pro,  音色響亮度係兩隻終於係差唔多,  低頻就 zs10pro 全win, 人聲亮度,清翠就去左 NX7果邊少少..
好似 NX7文狀元 VS Kzzs10pro武狀元.到完全咁 DT6,  NX7, kzzs10pro , 完全正正常常咁個別聽,  

Dt6 Vol 26, NX7 vol 23,  Kzzs10pro vol 23.

先要提 Kzzs10pro 既人聲, 係上下位置 靠向上, 唔會前,   BGM 既中低頻就左右延伸充足, 係大陸就用 動次打次黎形容..
專心咁聽, 可以有 perfect triangle 出現,  人聲在上,  右左低頻在膊頭, 咁樣就變成一個三個角.. 而且Kzzs10pro 人聲會做到上頭頂,

Kzzs10pro當要集中人聲既話,  會有"頭皮發麻"既感覺. 呢樣係人聲靠近既 dt6 同 nX7 做唔到.
另外就係中低頻既泛音, 又係 NX7做唔到, DT6叫做開大聲先有少少. 聽 Against all odds 頭半段就知..
有呢種聲帶住, 先會令人有中毒既感覺.


[img]https://cdn.discuss.com.hk/t/677b5c/f/800x0/https://img.discuss.com.hk/d/attachments/day_190730/20190730_d141875566c5623ff864I3Jpzevfld7A.jpg[/img]
[img]https://cdn.discuss.com.hk/t/f01892/f/800x0/https://pbs.twimg.com/media/D8tdl6qVUAAiCt9.png[/img]

[[i] 本帖最後由 kkzzst 於 2019-8-4 03:14 PM 編輯 [/i]]

kkzzst 2019-7-30 12:25 AM

總之一句, 想聽 bass 既,  Nx7 同 DT6 都係麻麻地..  可以用bass 響係會響, 但淡得快黎形容.. 


[img]https://cdn.discuss.com.hk/t/f01892/f/800x0/https://pbs.twimg.com/media/D8tdl6qVUAAiCt9.png[/img]

kkzzst 2019-8-1 12:39 AM

[img]http://forum.hkepc.net/month_1907/1907312119e832757c965751c9.jpg[/img]
[img]https://i.imgur.com/chhC2Av.jpg[/img]

圖係人地既... 叫做反映下,  用全銀線係"錯晒"既..  點解錯, 唔駛多講.. :smile_40:

[[i] 本帖最後由 kkzzst 於 2019-8-1 12:46 AM 編輯 [/i]]

kkzzst 2019-8-1 08:31 PM

打風打到dt6 都未送到黎:smile_35:

kkzzst 2019-8-4 06:07 AM

1:1無源前級EI35
金寶線8芯
MUC-B20SB1
K701 金寶線8芯改平衡


NX7
[img]https://drive.google.com/uc?id=1hoMCe1ynsbUNSawBu2YmFcHbypYwNcSz[/img]

買入日期 2019-07-25
DAP: 紫珊4497 磨改12V Muses02運放  (Vol 31 為 最大音量)
1:1 無源前級EI35  2.5入, 4.4出
金寶線8芯行貨 MUC-B20SB1 4.4平衡
金寶線8芯 線芯 , 3.5母接 0.78頭
Nicehck NX7   vs  Kzzs10pro
聲音參考, K701 金寶線8芯 線芯平衡改
歌無損flac: smell like teens spirit   [url=https://www.youtube.com/watch?v=hTWKbfoikeg]https://www.youtube.com/watch?v=hTWKbfoikeg[/url]
shape of my heart   [url=https://www.youtube.com/watch?v=QK-Z1K67uaA]https://www.youtube.com/watch?v=QK-Z1K67uaA[/url]
Against all odds (主要聽 1:30前)  [url=https://www.youtube.com/watch?v=SWSQS06i7-w]https://www.youtube.com/watch?v=SWSQS06i7-w[/url]
2008北京奧運會開幕式主題曲《我和你》 [url=https://www.youtube.com/watch?v=odPC8LWVGAM]https://www.youtube.com/watch?v=odPC8LWVGAM[/url]   刘欢《欢歌年代2CD》


其實一駁 Nx7, 就係聽泳兒 感應, 人聲,高頻清翠,都幾搶 背景音樂(Background music BGM)(人聲多,BGM 相比少左), 鑑聽味重. 再聽小肥, 吳雨霏 逼得太緊[url=https://www.youtube.com/watch?v=Ez3RhdmxhGo]https://www.youtube.com/watch?v=Ez3RhdmxhGo[/url] 都係咁上下, 人聲清晰,指細,但BGM 好似比重少左.
越聽越清醒, 可以話係 "訓著唔到", 同以前用高阻 聽到訓得著 完全感覺唔同..出左乜事呢..


跟住出動"試鍚安劍神曲" smell like teens spirit , vol 23音量 , 用Nx7 聽真係斯文晒, rock 唔起, D 低音收得太快, 無回彈,無泛音. 咁試玩一左一右 AB 比, 左邊Nx7, 右邊kzzs10pro 同時聽,  
立即右邊 人聲,響亮度即時黎料, 會聽到shift 去右邊中頻密度出左黎..
咁究竟邊隻 耳機出事呢,  就拎黎K701 做 ref, Vol 30音量..  真係BGM 同人聲比係 5:5波, 而Nx7 係BGM 縮細左,  而Kzzs10pro 係做番5:5.
無左呢D 鼓聲,結他既泛音背景節拍聲, 就好難帶你進入沉落去既"沉醉"塊界.
大家唔知點對比, 用 Against all odds  1:30前果段, 拎唔同耳機對比 就知..
有人可以話主力聽人聲:BGM, 6:4 或 7:3 比重有乜所謂.. 人聲清翠D 有乜唔好.  
不過如果用 K701 做 ref, 係應該 人聲:BGM 兩邊都要做到交足貨..
如果以聽開 喇叭,高阻動圈,鐘意聽 jam 都想聽到 訓著,  聽4分鐘既歌, 以為好似播左半小時,或一小時既朋友,
Nx7 真係唔多合適.. 亦都反映果塊 壓電 係唔適合rock友用.
當然,壓電NX7 vs 壓電DT6,  Nx7 係完全拋離 N條街..
發揮到NX7 威力既, 應該係呢首歌.. 原曲,  刘欢《欢歌年代2CD》 入面
2008北京奧運會開幕式主題曲《我和你》 [youtube]odPC8LWVGAM[/youtube][img]https://cdn.discuss.com.hk/t/f01892/f/800x0/https://pbs.twimg.com/media/D8tdl6qVUAAiCt9.png[/img]

[[i] 本帖最後由 kkzzst 於 2019-8-4 02:05 PM 編輯 [/i]]

kkzzst 2019-8-4 01:07 PM

NX7

[img]https://drive.google.com/uc?id=1LaeFkMJmraGJTfQRp9BICYDYQQ-4QbKQ[/img]

[img]https://drive.google.com/uc?id=1Vgk6RPKfGEY00D53uPYgRmeFCx3dYpoa[/img]

[[i] 本帖最後由 kkzzst 於 2019-8-4 03:58 PM 編輯 [/i]]

kkzzst 2019-8-4 01:29 PM

kzzs10pro


[img]https://drive.google.com/uc?id=1OAvIWXpXeIfjoK56JwCVSn1p-Y9HGifQ[/img]
[img]https://drive.google.com/uc?id=1y_bOgRqGpUlklsmVGVyjIAWVhwod9LJi[/img]

kkzzst 2019-8-4 01:37 PM

DT6

[img]https://drive.google.com/uc?id=1kNbRcS4IEs_7T1XQ0fs9TPDjlmBBekcD[/img]
[img]https://drive.google.com/uc?id=1lH4ZWMaqa0ZAs3LOxbXlHJgw-lmvhUed[/img]

[[i] 本帖最後由 kkzzst 於 2019-8-4 01:39 PM 編輯 [/i]]

kkzzst 2019-8-4 01:44 PM

300ohm 虫哥 白色314平耳
[img]https://drive.google.com/uc?id=1Z1jC075psBhCjGHCMBQdiPi_Lbe6wa-j[/img]
[img]https://drive.google.com/uc?id=1kWPH8b1uury_D-hDR_-tWuJjgXhTd5m6[/img]

kkzzst 2019-8-4 01:45 PM

150ohm 虫哥 初音綠平耳 3.5mm 原裝線
[img]https://drive.google.com/uc?id=1edXNQXdfbUoZpmgs5-mN7NMS3M21527Y[/img]
[img]https://drive.google.com/uc?id=13Z1O1kPhyhp8Kuw7MfZu5npHNAz2Kcug[/img]

kkzzst 2019-8-4 01:46 PM

650ohm 虫哥 平耳 2.5mm 平衡
[img]https://drive.google.com/uc?id=13WrBsbND1QQZ7EwDetLb75Am7CzVHsbz[/img]
[img]https://drive.google.com/uc?id=1sCoGOIb8DZxmIRucssYUQaZ5hwdBYPCt[/img]

kkzzst 2019-8-4 01:46 PM

AIWA V99  3.5mm原裝線
[img]https://drive.google.com/uc?id=1zPDBR6kx-BBkCGxfz4afRsZKIghhqiUS[/img]
[img]https://drive.google.com/uc?id=1JlpZiL4TIdfQneq4nuyTW38dAcRuF-2b[/img]

kkzzst 2019-8-4 01:47 PM

K701 8芯金寶線改
[img]https://drive.google.com/uc?id=15Rm2HuFxdd5L3f2kuHPOljYLuhB00wns[/img]
[img]https://drive.google.com/uc?id=1qPRBHvWH0APTWw-Mh0_XhwzwdTo_pqwL[/img]
頁: [1]
查看完整版本: *300B膽機推Aiwa V99,NX7,DT6,zs10pro,初音綠,300Ω,650Ω,K701*