Board logo

標題: 子宮切除手術後 [打印本頁]

作者: 果個失控的高潮     時間: 2021-7-20 07:10 PM

屋企人確診子宮頸癌,做左子宮切除手術,因為走左上淋巴,而加要做埋電同化療!暫時未有任何不適!只係有d累同亁!想問下大家係期間用乜野補下?而加飲緊滴雞精,有無推介邊隻牌子好(最好無激素),謝謝!祝各位安康!
作者: 李子峰     時間: 2021-7-27 02:00 PM

引用:
原帖由 果個失控的高潮 於 2021-7-20 07:10 PM 發表

屋企人確診子宮頸癌,做左子宮切除手術,因為走左上淋巴,而加要做埋電同化療!暫時未有任何不適!只係有d累同亁!想問下大家係期間用乜野補下?而加飲緊滴雞精,有無推介邊隻牌子好(最好無激素),謝謝!祝各位安康!
睇中醫比較好D
Copyright © 2003-2021 香港討論區